Договір публічної оферти

Академия развития ребенка «UNIQUE PEOPLE» – это академия многих выпускников, что сейчас живут полноценной и насыщенной жизнью!

Публічний договір
(договір публічної оферти)
про надання інформаційно-консультаційних послуг

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКАДЕМІЯ РОЗВИТКУ ДИТИНИ «ЮНІК ПІПЛ», (надалі – “Виконавець”), в особі Директора Недозим Інни Вікторівни,  що діє на підставі Статуту,  з одного боку, цим документом пропонує необмеженому колу фізичних осіб, надалі – Клієнт або Замовник, з іншої Сторони (надалі разом – Сторони) – акцептувати цю Публічну оферту (укласти договір про надання інформаційно-консультаційних послуг на тему: “Системна допомога дітям з аутизмом”). Оферта є публічною і, згідно ст. ст. 633, 641 ЦК України, її умови однакові для всіх Клієнтів або Замовників. Беззастережне прийняття всіх умов даної Публічної оферти без будь-яких винятків і/або обмежень вважається акцептом даної Публічної оферти (далі Договору) Виконавцем і Замовником, а сам Договір автоматично вважається укладеним.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:
– факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця https://www.uniquepeople.com.ua;
– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://www.uniquepeople.com.ua;
– письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті uniquepeople.ua@gmail.com.
1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.
1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://www.uniquepeople.com.ua.
«Акцепт» – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
«Послуги» – Послуга або декілька інформаційно-консультаційних послуг на тему: “Системна допомога дітям з аутизмом”), які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця https://www.uniquepeople.com.ua.
«Замовник» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://www.uniquepeople.com.ua та акцептувала даний Договір.
«Виконавець» – суб’єкт господарювання, юридична особа, що надає інформаційно-консультаційні послуги на тему: “Системна допомога дітям з аутизмом” та реквізити якої зазначено у розділі 12 даного Договору.
«Замовлення» – належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги на тему: “Системна допомога дітям з аутизмом”, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.
3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
3.3. Місце надання послуг обирається Сторонами в кожному конкретному випадку з урахуванням побажань Замовника. Виконавець може надавати власні чи орендовані приміщення для проведення консультацій, також, можливе проведення консультацій за допомогою електронних засобів зв’язку або на дому.
3.4. Виконавець сам організовує процес надання Послуг узгоджуючи графік зустрічей з Замовником, у тому числі використовує власні засоби та матеріали.
3.5. Виконавець має право залучати відповідних фахівців для якісного і своєчасного надання Послуг.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язаний:
– виконувати умови даного Договору;
надати Замовнику Послуги належної якості;
об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті https://www.uniquepeople.com.ua.
4.2. Виконавець має право:
– в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;
інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язаний:
своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;
ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця.
5.2. Замовник має право:
оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.uniquepeople.com.ua;
вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;
інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Замовник сплачує вартість наданих йому послуг в національній валюті України – гривні шляхом 100% попередньої оплати.
6.2 Вартість послуг вказана на сайті Виконавця і визначається Замовником самостійно виходячи з кількості замовлених годин консультацій за умови попереднього погодження часу та місця надання послуг з Замовником.
6.3. Сума договору складається з суми замовлених та наданих послуг відповідно до акту виконаних робіт.
6.4. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати тарифи на послуги. Інформацію про такі зміни Виконавець оприлюднює на своєму офіційному сайті.
6.5. У разі відмови Замовником від Замовлення, передоплата Виконавцем Замовнику не повертається.

7. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

7.1. Факт отримання Послуг Замовником – фізичною особою підтверджується оплатою таким Замовником Послуг Виконавця. Виконавець зобов’язаний надіслати Замовнику рахунок (інвойс) та квитанцію про оплату Послуг.
7.2. Факт отримання Послуг Замовником – юридичною особою підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт), що підписується Сторонами (або підписується Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором). Виконавець зобов’язаний надіслати Замовнику підписаний рахунок (інвойс) та підписаний Акт у 2-х примірниках поштою (попередньо, електронна копія рахунку та Акту може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв’язком). Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою 2-й примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
8.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
8.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
8.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.
9.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.
9.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.
10.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.
10.3. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.
10.4. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://www.uniquepeople.com.ua. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту https://www.uniquepeople.com.ua, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.
10.5. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.
10.6. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.
10.7. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
10.8. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 1 (одного) календарного місяця. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.
10.9. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства
України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АКАДЕМІЯ РОЗВИТКУ ДИТИНИ «ЮНІК ПІПЛ»
ЄДРПОУ 43565568
Київська область, Бучанський район, село Софіївська Борщагівка, вул. Боголюбова, офіс 39
UA323218420000026005010100816
АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
МФО 321842

Директор
І.В.Недозим

Наши контакты

  • с. Софиевская Борщаговка, Боголюбова, 39
  • +38(097) 464-40-82
  • uniquepeople.ua@gmail.com
Заказать звонок
+
Жду звонка!
Call Now ButtonПодзвоніть нам